konkurs za sekretara škole

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

Gimnazija Bugojno

 

Broj: 01.3-7/2017

Datum:13.01.2017.godine

 

Na osnovu člana 100. i člana 83.Zakona o srednjoj školi  („Službene novine SBK“, broj:11/01,  17/04 i 15/12) i člana 96.Pravila škole, te Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-34-11/2016-591 od 04.01.2017.godine , Upravni odbor Gimnazije Bugojno, raspisuje

 

Konkurs

za popunu upražnjenog  radnog  mjesta

I

-Sekretar škole -1 izvršilac, puno radno vrijeme, -40 sati sedmično, na neodređeno radno vrijeme.

II

Za navedeno radno mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi i Pravilnikom o pedagoškim standardima za srednje škole („Sl. novine SBK“, broj:15/02).

Uz prijavu dostaviti:

-Kraću biografiju;

-Diplomu o završenoj školi- fakultetu, original ili ovjerenu kopiju: Pravni fakultet (VII stepen), Pravni fakultet (VI stepen), Viša upravna škola, odnosno po bolonjskom visokoobrazovnom procesu najmanje 180 ECTS (obavezno dostaviti i saplement diplome.)

-Uvjerenje o državljanstvu;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Uvjerenje o nekažnjavanju.

Radi bodovanja prijavljenih kandidata, na osnovu Pravilnika o popuni upražnjenih radnih mjesta u Gimnaziji Bugojno, potrebno je dostaviti i slijedeće dokaze:

  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene konkursom,
  • Dokaz o socijalnim prilikama (ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalni izvor prihoda),
  • Dokaz o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta,
  • Dokaz o dužini radnog staža za svaku navršenu godinu nakon diplomiranja u struci traženoj konkursom,
  • Dokaz o tehnološkom višku,
  • Uvjerenje/potvrda o statusu po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom.

III

Sa svim prijavljenim kandidatima bit će obavljen intervju, a bodovanje i prijem kandidata bit će izvršeno prema Pravilniku o popuni upražnjenih radnih mjesta Gimnazije Bugojno.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole uz kontakt telefon.( konkurs je objavljen u Dnevnom avazu od 14.01.2017.)

GIMNAZIJA – BUGOJNO, Zlatnih ljiljana bb, 70230 Bugojno.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

Ahmet Alibegović, prof.